Super Group For 4 IT
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Mong các bạn xem và góp ý dùm mình. http://sgit4.forum-viet.net/forum-f2/topic-t64.htm....Thanks tất cả... ZHE64848 ZHE6448 .*** :hsjs67yw37yw:ZHE6448***
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» English Tooltip 3.0
Thu Sep 15, 2011 8:38 pm by Admin

»  Cho cuộc sống..Ngày hôm nay!
Wed Apr 20, 2011 5:23 pm by gianggiangonline

» Giáo trình C cực hay và cơ bản...
Fri Apr 08, 2011 11:58 am by Admin

» C618311R12
Sat Mar 19, 2011 2:25 pm by Admin

» Cách nhìn mới về cuộc sống
Wed Mar 16, 2011 3:32 pm by gianggiangonline

» Bài giải C #
Mon Mar 07, 2011 12:06 am by Admin

» Lịch học chính trị cuối khóa
Sun Feb 13, 2011 9:41 am by cuong_handsome

» Tìm hiểu về RED5
Thu Jan 20, 2011 4:49 pm by Admin

» Giúp đỡ anh em tìm hiểu các chức năng của Forum........
Thu Jan 20, 2011 10:14 am by gianggiangonline

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Share | 
 

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phamxuantuong
Kỹ Sư
Kỹ Sư
avatar

Tổng số bài gửi : 56
Điểm_Cấp_Bậc : 98
Cấp bậc : 3
Join date : 09/04/2010
Age : 27
Đến từ : hải dương

Bài gửiTiêu đề: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP   Thu May 20, 2010 9:03 pm

Ch­¬ng 1. Giíi thiÖu chung


1.1 Tr×nh tù xö lý th«ng tin cña m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ:
a. CPU -> §Üa cøng -> Mµn h×nh
b. NhËn th«ng tin -> Xö lý th«ng tin -> XuÊt th«ng tin
c. CPU -> Bµn phÝm -> Mµn h×nh
d. Mµn h×nh - > M¸y in -> §Üa mÒm

1.2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña m¸y tÝnh:
a. L­u tr÷ d÷ liÖu, Ch¹y ch­¬ng tr×nh, Nèi ghÐp víi TBNV, Truy nhËp bé nhí.
b. Trao ®æi d÷ liÖu, §iÒu khiÓn, Thùc hiÖn lÖnh, Xö lý d÷ liÖu.
c. L­u tr÷ d÷ liÖu, Xö lý d÷ liÖu, Trao ®æi d÷ liÖu, §iÒu khiÓn.
d. §iÒu khiÓn, L­u tr÷ d÷ liÖu, Thùc hiÖn phÐp to¸n, KÕt nèi Internet.


1.3. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh:
a. RAM, CPU, æ ®Üa cøng, Bus liªn kÕt
b. HÖ thèng nhí, Bus liªn kÕt, ROM, Bµn phÝm
c. HÖ thèng nhí, Bé xö lý, Mµn h×nh, Chuét
d. HÖ thèng nhí, Bé xö lý, HÖ thèng vµo ra, Bus liªn kÕt

1.4. Bé xö lý gåm c¸c thµnh phÇn (kh«ng kÓ bus bªn trong):
a. Khèi ®iÒu khiÓn, C¸c thanh ghi, Cæng vµo/ra
b. Khèi ®iÒn khiÓn, ALU, C¸c thanh ghi
c. C¸c thanh ghi, DAC, Khèi ®iÒu khiÓn
d. ALU, C¸c thanh ghi, Cæng vµo/ra.


1.5. HÖ thèng nhí cña m¸y tÝnh bao gåm:
a. Cache, Bé nhí ngoµi
b. Bé nhí ngoµi, ROM
c. §Üa quang, Bé nhí trong
d. Bé nhí trong, Bé nhí ngoµi

1.6. HÖ thèng vµo/ra cña m¸y tÝnh kh«ng bao gåm ®ång thêi c¸c thiÕt bÞ sau:
a. §Üa tõ, Loa, §Üa CD-ROM
b. Mµn h×nh, RAM, M¸y in
c. CPU, Chuét, M¸y quÐt ¶nh
d. ROM, RAM, C¸c thanh ghi
1.7. Trong m¸y tÝnh, cã c¸c lo¹i bus liªn kÕt hÖ thèng nh­ sau:
a. ChØ dÉn, Chøc n¨ng, §iÒu khiÓn
b. §iÒu khiÓn, D÷ liÖu, §Þa chØ
c. D÷ liÖu, Phô thuéc, §iÒu khiÓn
d. D÷ liÖu, §iÒu khiÓn, Phô trî


1.8. C¸c ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh gåm:
a. Ng¾t, Gi¶i m• lÖnh, Vµo/ra
b. Xö lý sè liÖu, Ng¾t, Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh
c. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, ng¾t, vµo/ra
d. TÝnh to¸n kÕt qu¶, L­u tr÷ d÷ liÖu, vµo/ra


1.9. Bé ®Õm ch­¬ng tr×nh cña m¸y tÝnh kh«ng ph¶i lµ:
a. Thanh ghi chøa ®Þa chØ lÖnh
b. Thanh ghi chøa lÖnh s¾p thùc hiÖn
c. Thanh ghi chøa ®Þa chØ lÖnh s¾p thùc hiÖn
d. Thanh ghi


1.10. Cã c¸c lo¹i ng¾t sau trong m¸y tÝnh:
a. Ng¾t cøng, ng¾t mÒm, ng¾t trung gian
b. Ng¾t ngo¹i lÖ, ng¾t cøng, ng¾t INTR
c. Ng¾t mÒm, ng¾t NMI, ng¾t cøng
d. Ng¾t cøng, ng¾t mÒm, ng¾t ngo¹i lÖ


1.11. Trong m¸y tÝnh, ng¾t NMI lµ:
a. Ng¾t ngo¹i lÖ kh«ng ch¾n ®­îc
b. Ng¾t mÒm kh«ng ch¾n ®­îc
c. Ng¾t cøng kh«ng ch¾n ®­îc
d. Ng¾t mÒm ch¾n ®­îc


1.12. Khi Bé xö lý ®ang thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, nÕu cã ng¾t (kh«ng bÞ cÊm) göi ®Õn, th× nã:
a. Thùc hiÖn xong ch­¬ng tr×nh råi thùc hiÖn ng¾t
b. Tõ chèi ng¾t, kh«ng phôc vô
c. Phôc vô ng¾t ngay, sau ®ã thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh
d. Thùc hiÖn xong lÖnh hiÖn t¹i, råi phôc vô ng¾t, cuèi cïng quay l¹i thùc hiÖn tiÕp ch­¬ng tr×nh.
1.13. M¸y tÝnh Von Newmann lµ m¸y tÝnh:
a. ChØ cã 01 bé xö lý, thùc hiÖn c¸c lÖnh tuÇn tù
b. Cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu lÖnh cïng mét lóc (song song)
c. Thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh n»m s½n bªn trong bé nhí
d. C¶ a vµ c

1.14. M¸y tÝnh ENIAC lµ m¸y tÝnh:
a. Do Bé gi¸o dôc Mü ®Æt hµng
b. Lµ m¸y tÝnh ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 1970
c. Dïng vi m¹ch cì nhá vµ cì võa
d. Lµ m¸y tÝnh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi

1.15. §èi víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. MEMR lµ tÝn hiÖu ®äc lÖnh (d÷ liÖu) tõ bé nhí
b. MEMW lµ tÝn hiÖu ®äc lÖnh tõ bé nhí
c. IOR lµ tÝn hiÖu ®äc d÷ liÖu tõ cæng vµo ra
d. IOW lµ tÝn hiÖu ghi d÷ liÖu ra cæng vµo ra


1.16. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
a. INTR lµ tÝn hiÖu cøng ch¾n ®­îc
b. INTR lµ tÝn hiÖu ng¾t mÒm
c. INTR lµ tÝn hiÖu ng¾t cøng kh«ng ch¾n ®­îc
d. INTR lµ mét tÝn hiÖu ng¾t ngo¹i lÖ

1.17. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. INTA lµ tÝn hiÖu CPU tr¶ lêi ®ång ý chÊp nhËn ng¾t
b. INTA lµ tÝn hiÖu göi tõ bé xö lý ra ngoµi
c. INTA lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi yªu cÇu ng¾t CPU
d. C¶ a vµ b ®Òu ®óng

1.18. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
a. HOLD lµ tÝn hiÖu CPU tr¶ lêi ra bªn ngoµi
b. HOLD kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn
c. HOLD lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn xin ng¾t
d. HOLD lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi xin CPU nh­êng bus

1.19. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
a. HLDA lµ tÝn hiÖu CPU chÊp nhËn nh­êng bus
b. HLDA lµ tÝn hiÖu CPU kh«ng chÊp nhËn nh­êng bus
c. HLDA lµ tÝn hiÖu yªu cÇu CPU nh­êng bus
d. HLDA lµ mét ng¾t mÒm
1.20. Cho ®Õn nay, m¸y tÝnh ®• ph¸t triÓn qua:
a. 5 thÕ hÖ
b. 4 thÕ hÖ
c. 3 thÕ hÖ
d. 2 thÕ hÖ

1.21. Trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
a. ThÕ hÖ thø nhÊt dïng transistor
b. ThÕ hÖ thø ba dïng transistor
c. ThÕ hÖ thø nhÊt dïng ®Ìn ®iÖn tö ch©n kh«ng
d. ThÕ hÖ thø t­ dïng vi m¹ch SSI vµ MSI


1.22. Trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. ThÕ hÖ thø hai dïng transistor
b. ThÕ hÖ thø ba dïng transistor
c. ThÕ hÖ thø nhÊt dïng ®Ìn ®iÖn tö ch©n kh«ng
d. ThÕ hÖ thø t­ dïng vi m¹nh

1.23. Theo luËt Moore, sè l­îng transistor sÏ t¨ng gÊp ®«i sau mçi:
a. 22 th¸ng b. 20 th¸ng
c. 18 th¸ng d. 16 th¸ng


1.24. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMR lµ tÝn hiÖu:
a. §äc lÖnh/d÷ liÖu tõ ng¨n nhí
b. Ghi lÖnh/d÷ liÖu ra ng¨n nhí
c. §äc lÖnh tõ TBNV
d. Ghi lÖnh ra TBNV

1.25. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMW lµ tÝn hiÖu:
a. §äc lÖnh/d÷ liÖu tõ ng¨n nhí
b. Ghi lÖnh/d÷ liÖu ra ng¨n nhí
c. Ghi lÖnh ra ng¨n nhí
d. Ghi d÷ liÖu ra ng¨n nhí

1.26. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOR lµ tÝn hiÖu:
a. §äc lÖnh/d÷ liÖu tõ ng¨n nhí
b. Ghi lÖnh/d÷ liÖu ra ng¨n nhí
c. §äc d÷ liÖu tõ TBNV
d. Ghi d÷ liÖu ra TBNV
1.27. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOW lµ tÝn hiÖu:
a. §äc lÖnh/d÷ liÖu tõ TBNV
b. Ghi lÖnh/d÷ liÖu ra TBNV
c. §äc d÷ liÖu tõ TBNV
d. Ghi d÷ liÖu ra TBNV

1.28. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTR lµ tÝn hiÖu:
a. Tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU xin ng¾t
b. Tõ CPU göi ra ngoµi xin ng¾t
c. Tõ bé nhí chÝnh göi ®Õn CPU xin ng¾t
d. Tõ CPU göi ®Õn bé nhí chÝnh xin ng¾t

1.29. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTA lµ tÝn hiÖu:
a. CPU tr¶ lêi kh«ng chÊp nhËn ng¾t
b. CPU tr¶ lêi chÊp nhËn ng¾t
c. Tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU xin ng¾t
d. Ng¾t ngo¹i lÖ

1.30. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn HOLD lµ tÝn hiÖu:
a. CPU tr¶ lêi chÊp nhËn ng¾t
b. CPU göi ra ngoµi xin dïng bus
c. Tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU xin dïng bus
d. Tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU tr¶ lêi kh«ng dïng bus

1.31. TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn HLDA lµ tÝn hiÖu:
a. CPU tr¶ lêi kh«ng chÊp nhËn ng¾t
b. CPU tr¶ lêi chÊp nhËn ng¾t
c. Tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU xin ng¾t
d. CPU tr¶ lêi ®ång ý nh­êng bus

1.32. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu do CPU ph¸t ra
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp bé nhí
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®äc

1.33. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®­îc ph¸t ra bëi CPU
b. Lµ tÝn hiÖu do bªn ngoµi göi ®Õn CPU
c. Kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu truy nhËp cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi

1.34. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp cæng vµo/ra
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®äc
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp CPU

1.35. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi xin ng¾t cæng vµo/ra
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc göi ®Õn cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi d÷ liÖu

1.36. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu yªu cÇu ng¾t
d. Lµ tÝn hiÖu ng¾t ch¾n ®­îc

1.37. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTA, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu chÊp nhËn ng¾t
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn xö lý ng¾t

1.38. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn NMI, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU
b. Lµ tÝn hiÖu ng¾t ch¾n ®­îc
c. Lµ tÝn hiÖu ng¾t kh«ng ch¾n ®­îc
d. CPU kh«ng thÓ tõ chèi tÝn hiÖu nµy

1.39. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn HOLD, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu do CPU ph¸t ra
b. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU
c. Lµ tÝn hiÖu xin nh­êng bus
d. Kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu ®äc cæng vµo/ra

1.40. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn HLDA, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu tr¶ lêi cña CPU
b. Lµ tÝn hiÖu ®ång ý nh­êng bus
c. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU xin ng¾t
d. Kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu xin ng¾t tõ bªn ngoµi

1.41. Theo c¸ch ph©n lo¹i truyÒn thèng, cã c¸c lo¹i m¸y tÝnh sau ®©y:
a. Bé vi ®iÒu khiÓn, m¸y tÝnh c¸ nh©n, m¸y tÝnh lín, siªu m¸y tÝnh, m¸y vi tÝnh
b. M¸y tÝnh x¸ch tay, m¸y tÝnh lín, m¸y tÝnh ®Ó bµn, m¸y vi tÝnh, siªu m¸y tÝnh
c. M¸y tÝnh x¸ch tay, m¸y tÝnh mini, m¸y tÝnh lín, siªu m¸y tÝnh, m¸y chñ
d. Bé vi ®iÒu khiÓn, m¸y vi tÝnh, m¸y tÝnh mini, m¸y tÝnh lín, siªu m¸y tÝnh

1.42. Theo c¸ch ph©n lo¹i hiÖn ®¹i, cã c¸c lo¹i m¸y tÝnh sau ®©y:
a. M¸y tÝnh ®Ó bµn, m¸y tÝnh lín, m¸y tÝnh nhóng
b. M¸y tÝnh ®Ó bµn, m¸y chñ, m¸y tÝnh nhóng
c. M¸y chñ, m¸y tÝnh mini, m¸y tÝnh lín
d. M¸y tÝnh mini, m¸y tÝnh nhóng, siªu m¸y tÝnh
Anh em tải phông vntime về cài vào máy là đọc được
Về Đầu Trang Go down
Admin
Phó Giáo Sư
Phó Giáo Sư
avatar

Tổng số bài gửi : 153
Điểm_Cấp_Bậc : 342
Cấp bậc : 16
Join date : 04/04/2010
Age : 27
Đến từ : Viet Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP   Fri May 21, 2010 12:24 am

vãi đạn. Đề nghị đưa link để anh em down về xem...

_________________
Nhấn Thanks đê bà con....
Hehehe...

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/buixuantruong_89/
hero_89
Đã tốt nghiệp Đại học
Đã tốt nghiệp Đại học
avatar

Tổng số bài gửi : 37
Điểm_Cấp_Bậc : 75
Cấp bậc : -1
Join date : 07/04/2010
Age : 28
Đến từ : ha noi

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP   Thu May 27, 2010 8:21 am

sao van ko doc duoc vay??
Về Đầu Trang Go down
An
Cháu ngoan Bác Hồ
Cháu ngoan Bác Hồ


Tổng số bài gửi : 14
Điểm_Cấp_Bậc : 26
Cấp bậc : 6
Join date : 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP   Fri May 28, 2010 9:55 pm

Đề nghị cậu mà post bài lên thì sài font uni-code nhé-> đỡ phải cài font :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP   

Về Đầu Trang Go down
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Super Group For 4 IT :: CLB Học Tập :: Kì 4 :: Cấu Trúc Máy Tính-